W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu “Małopolski Bon na Doradztwo” umieszczamy zapytanie ofertowe z prośbą o składanie ofert zgodnych z wymogami programu mailowo na adres biuro@brainode.pl

 

nazwa zamawiającego: BRAINODE sp. z o.o.

adres siedziby: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5/3 31-025 Kraków

NIP: 9442246470

osoba do kontaktu: Konrad Szczypczyk

numer telefonu: +48 787 645 746

adres e-mail: biuro@brainode.pl

 

opis przedmiotu zamówienia: Usługa doradcza w zakresie analizy modelu biznesowego z wypracowaniem alternatywnych schematów rozwoju.

obszar  – forma pracy doradczej – rezultat pracy doradczej

Analiza rynku usług dla przedsiębiorstw na wstępnym etapie rozwoju (tzw. “startupy”) – wywiady / dane statystyczne – określenie pojemności rynku i potencjalnych obszarów rozwoju.

Analiza aktualnego modelu biznesowego – wywiady z członkami zarządu / analiza dokumentów wewnętrznych i procedur – rekomendacje zmian.

Analiza konkurencji – wywiady / ankiety / dane statystyczne – analiza SWOT wraz z rekomendacjami odnośnie budowy oferty.

 

termin realizacji zamówienia – od 01.05.2017 do 30.09.2017

termin i sposób składania ofert – do 24.02.2017 pocztą elektroniczną na adres biuro@brainode.pl

termin związania ofertą – 120 dni

 

warunki udziału w postępowaniu:

  • akredytacja ośrodka innowacji
  • wpis do bazy usług rozwojowych PARP

 

kryterium oceny ofert:

  • cena – 100%

 

 

zapytanie ofertowe na druku do pobrania poniżej:

 

 

wzór oferty:

 

Załącznik nr 2

do wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ B Wzór oferty

  1. Dane oferenta:
Nazwa oferenta  
Adres siedziby  
NIP  
Osoba do kontaktu  
Nr telefonu  
Adres e-mail  

 

  1. Dane dotyczące zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty
Cena netto zamówienia
Cena brutto zamówienia (Cena zawiera wynagrodzenie za przeniesienie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w ramach projektu oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi[1]).
Termin realizacji zamówienia od dnia … do dnia …
Termin związania ofertą … dni

 

  1. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii i dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne lub

□  podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest ujęty w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia:
Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy (jeśli dotyczy) Posiadane wykształcenie/doświadczenie/ umiejętności Zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Forma zatrudnienia w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

 

  1. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:
1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

  1. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):
Dodatkowe informacje  
Spis dołączonych załączników (jeśli dotyczy)  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

data, pieczęć oraz czytelny podpis Wykonawcy

[1] Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.